Grondslag en doel

Grondslag:

De gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend Gods openbaring zoals deze door de bijbel tot haar gekomen is. De leden van de gemeente belijden in gehoorzaamheid aan de bijbel Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als Redder en Heer; de leden van de gemeente zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel:

De gemeente stelt zich ten doel:

a. De grote daden van God te verkondigen, naar de opdracht in
    1 Petrus 2:9.
b. Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot
    getuigenis en dienstbetoon.
c. Mensen te winnen voor Christus, naar de opdracht van Matteüs 28:19
    en 20.