Laatste update:
October 02, 2017, 17:26

ANBI

 1. De naam van de gemeente is: Baptistengemeente Groningen

  Deze naam is vastgelegd in de statuten van 18-11-2015

  De Baptistengemeente Groningen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van art. 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

  Grondslag van de gemeente:

  De gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend Gods openbaring zoals deze door de Bijbel tot haar gekomen is. De leden van de gemeente belijden in gehoorzaamheid aan de Bijbel Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als Redder en Heer; de leden van de gemeente zijn op deze belijdenis gedoopt.

  Doel van de gemeente:

  De gemeente stelt zich ten doel: a. De grote daden van God te verkondigen, naar de opdracht in 1 Petrus 2:9. b. Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon. c. Mensen te winnen voor Christus, naar de opdracht van Matteüs 28:19 en 20.

  De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.
   
 2. Fiscaalnummer van de gemeente:

  0029.97.356 
  RSIN: 0820 9675 9714 
 3. Contactgegevens:

  Korreweg 47
  9714 AB  Groningen
  050-5730074
  secretaris@baptistengemeente.info
   
 4. Bestuurssamenstelling:

  De raad van de Baptistengemeente Groningen bestaat uit
  -  Voorzitter
  -  Secretaris
  -  Penningmeester
  -  2 overige raadsleden
 5. Beleidsplan van de Baptistengemeente Groningen:

  Klik hier om een pdf bestand van het beleidsplan van 2016 -2020 te downloaden

 6. Beloningsbeleid:

  Het beloningsbeleid van de voorganger alsmede de gastprekers, volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

  Salarisadvies Unie - Advies vergoedingen spreekbeurten

  Leden van de raad en diverse commissies ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. 

 7. Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:

  De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1.

1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

Grondslag

Artikel 2   

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.


Doel

 

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.


Jaarverslag van de Baptistengemeente Groningen:

Klik hier om een pdf bestand van de jaarverslagen van 2015 te downloaden 


Financiële verantwoording:

       
Baten: Begroting 2016 Resultaat 2016 Begroting 2017
Vaste bijdragen en collecten 79400 72649 78118
Verhuur 12500 16438 15000
Rente 9000 5908 5000
Overige inkomsten 5050 1800 1500
 Totaal 105950 96795 99618
       
Lasten:      
Salaris en vergoedingen  55650 55302 56300
Afdracht Unie en bestemmingscollecten  15500 15634 13816
Onderhoud en huisvestingskosten  23250 20804 18750
Medewerking diensten / activiteiten  5500 5169 5250
Aanschaffingen / Techniek   1750 1580 1750
Overige kosten  17075 14268 18450
 Totaal 105950 96795 99618
       
 Resultaat -14775 -15962 -14698
       

Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen (met toelichting):

Voorganger


Ds. Fokko Stalman

 

Diensten 

     
01-10-2017 10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman
    Avondmaal

08-10-2017  10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman

15-10-2017  10:00 uur
► Ds. Jur Kruizinga

22-10-2017  10:00 uur
► Ds. Jannes Hofman
 
22-10-2017  16:00 uur
► Ds. Fokko Stalman
   Ouderendienst
 
29-10-2017  10:00 uur
► Ds. Fokko Stalman